Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
Hướng dẫn triển khai phong trào “Khi tôi 18”
          THỊ ĐOÀN MƯỜNG LAY                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỊ XÃ            
                        ***                                     Mường Lay, ngày 20 tháng 12 năm 2015
              Số:     /KH-ĐTN
V/v triển khai thực hiện phong trào
“Khi tôi 18”, năm học 2015-2016.
 
KẾ HOẠCH
V/v triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18”
Năm học 2015-2016

Thực hiện Văn bản số 1982/SGDĐT-GDTrH  ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong các trường THPT và TTGDTX giai đoạn 2015-2017.
BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” năm học 2015-2016, với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi.
2. Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong thanh niên học sinh bậc Trung học phổ thông; là sân chơi bổ ích, thiết thực cho thanh niên, vị thành niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng, xã hội.
3. Thông qua chương trình, giới thiệu hình ảnh nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; thu hút sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với học sinh bậc Trung học phổ thông chuẩn bị trở thành công dân 18 tuổi.
4. Chương trình được tổ chức đa dạng, có sự tương tác, đảm bảo tính giáo dục, tính hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên học sinh đang theo học tại trường THPT Thị xã Mường Lay.
II. NỘI DUNG
Chương trình Khi tôi 18 nhằm trang bị cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên 04 nhóm nội dung như: đạo đức, học tập, tri thức phổ thông, thể lực và kỹ năng thực hành xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Các hoạt động thực hiện phong trào “Khi tôi 18” cụ thể như sau:
1. Sinh hoạt chi đoàn “Khi tôi 18”
* Hình thức: Lồng ghép các nhóm nội dung nêu trên vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn hoặc thực hiện các nhiệm vụ do Đoàn trường phân công. Riêng các chi đoàn lớp 12 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Khi tôi 18” vào tháng 3.
* Thực hiện:
Đoàn trường chỉ đạo các chi đoàn khối học sinh lồng ghép vào giờ sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp các nội dung theo định hướng sau:
Tháng Nội dung sinh hoạt Hình thức
01 Nhóm nội dung về đạo đức và kiến thức pháp luật:
+) Đạo đức, giá trị đạo đức và biểu hiện của nó trong đời sống xã hội.
+) Đạo đức, tác phong của lứa tuổi học đường.
+) Quyền và Nghĩa vụ của công dân khi đủ 18 tuổi.
+) Luật Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân.
Chi đoàn phân công đoàn viên thuyết trình.
02 Nhóm nội dung về đạo đức và kiến thức pháp luật
+) Bác Hồ với Thanh niên.
+) Luật Lao động;  Học tập;
+) Luật ATGT; phòng chống các tệ nạn xã hội.
+) Bảo vệ môi trường và các quy tắc xã hội.
Chi đoàn phân công đoàn viên thuyết trình.
3 Nhóm nội dung về học tập, tích lũy tri thức phổ thông
+) Kiến thức lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc.
+) Lịch sử thế giới (Các nền văn minh).
+) Kiến thức xã hội.
+) Kiến thức về ứng xử, giao tiếp lứa tuổi học đường.
+) Chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và chiếm lĩnh tri thức.
Chi đoàn phân công đoàn viên thuyết trình.
4 Nhóm nội dung về thể lực và kỹ năng thực hành xã hội
+) Kỹ năng giúp học tập hiệu quả.
+) Kỹ năng vui chơi giải trí và sinh hoạt tập thể.
+) Những kỹ năng kiểm soát và làm chủ, bảo vệ bản thân.
Trao đổi, thảo luận
5 Nhóm nội dung về thể lực và kỹ năng thực hành xã hội
+) Kỹ năng chọn nghề, chọn trường phù hợp.
+) Tầm quan trọng của học nghề, lập nghiệp.
+) Nội dung, vai trò, sự cần thiết của từng nghề; các trường đào tạo…
Trao đổi, thảo luận
* Tư liệu: BCH Đoàn trường khuyến khích các Chi Đoàn chủ động tìm kiếm tài liệu trên các phương tiện thông tin, sách, báo.
Trong trường hợp đặc biệt BCH Đoàn trường cung cấp tài liệu dưới dạng file Word để các Chi Đoàn tham khảo từ đó xây dựng chương trình sinh hoạt.
* Báo cáo: Các Chi đoàn căn cứ vào khung thời gian của giờ sinh hoạt lớp để lồng ghép nội dung đã được định hướng và gửi nội dung đã sinh hoạt (tuần trước) về văn phòng Đoàn trường vào sáng thứ hai hàng tuần.
* Phụ trách: Đ/c Hoàng Văn Giang-UVBCH Đoàn trường.
2. Chương trình phát thanh “Khi tôi 18”.
* Hình thức:
+ Tổ chức chương trình phát thanh “Khi tôi 18” giới thiệu các nội dung phong trào, các gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, … trong quá trình học tập và rèn luyện. Thời gian phát thanh là vào đầu buổi học, thời gian ra chơi, …
+ Hàng tuần các chi đoàn gửi các bài viết với nội dung “Khi tôi 18” để BCH Đoàn trường biên tập và lên sóng phát thanh.
+ Phân công mỗi chi đoàn đảm nhận chương trình phát thanh trong một tuần: Chọn cử học sinh có giọng nói diễn cảm, trôi chảy làm phát thanh viên.
* Thực hiện
Đoàn trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thư sau:
Tháng Nội dung phát thanh Hình thức
01 Nhóm nội dung về đạo đức và kiến thức pháp luật. Phát thanh bằng hệ thống loa phát thanh
02 Nhóm nội dung về học tập, tích lũy tri thức phổ thông.
3 Nhóm nội dung về học tập, tích lũy tri thức phổ thông.
4 Nhóm nội dung về thể lực và kỹ năng thực hành xã hội.
5 Nhóm nội dung về thể lực và kỹ năng thực hành xã hội.
*Phụ trách:  Đ/c Lò Văn Tiến – Phó BT Đoàn trường.
3. Bản tin “Khi tôi 18”
* Hình thức: Các chi đoàn hàng tuần chuẩn bị các nội dung theo thời gian quy định (xem bảng dưới để biết thời gian nào? Cần đăng nội dung gì?) và đánh máy trên khổ giấy A4 (theo mẫu dưới đây). Tiến hành in (in một mặt) nội dung bài viết. Sau đó chuyển về BCH Đoàn trường duyệt, cử Chi đoàn trực tuần thực hiện đăng nội dung bài viết trên bảng tin của Đoàn trường.
– Mẫu nội dung bài viết đăng trên Bản tin “Khi tôi 18”
ĐOÀN TRƯỜNG THPT TX MƯỜNG LAY         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN …….
***                             Mường Lay, ngày……..  tháng..… năm 2016
BẢN TIN “KHI TÔI 18”
(Tên bài viết)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM DUYỆT                                     TÁC GIÁ
   (Ký ghi rõ họ tên)                                        (Ký ghi rõ họ tên)* Thực hiện: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, phân công các chi đoàn thực hiện các bài viết với nội dung sau:

Tuần Nội dung bài viết
01
(Tháng 01)
Đạo đức, giá trị đạo đức và biểu hiện của nó trong đời sống XH.
Đạo đức, tác phong của lứa tuổi học đường.
02
02
Quyền và Nghĩa vụ của công dân khi đủ 18 tuổi.
Luật Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân.
03 Bác Hồ với Thanh niên.
04 Luật Lao động;  Học tập;
05 Luật ATGT; phòng chống các tệ nạn xã hội.
06 Bảo vệ môi trường và các quy tắc xã hội.
07 Quyền và nghĩa vụ của thanh niên.
08 Kiến thức về lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc.
09 Lịch sử thế giới (các nền văn minh).
10 Kiến thức về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới.
11 Kiến thức về xã hội.
12 Những kỹ năng giúp học tập hiệu quả.
13 Những kỹ năng chọn nghề.
14 Những kỹ năng chọn trường phù hợp.
15 Những kỹ năng vui chơi giải trí và sinh hoạt tập thể.
16 Những kỹ năng kiểm soát và làm chủ, bảo vệ bản thân.
17 Tầm quan trọng của học nghề, lập nghiệp
18 Nội dung, vai trò, sự cần thiết của từng nghề.
19 Thông tin về các trường đào tạo…
* Phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Hương-UVBCH Đoàn trường.
4. Sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”.
* Hình thức: Mỗi tuần vào tiết chào cờ dành khoảng 20 phút thực hiện cuộc thi trả lời câu hỏi hoặc diễn kịch, văn nghệ về các nhóm nội dung.
* Thực hiện
– Đoàn trường chỉ đạo đoàn viên giáo viên và phối hợp với các giáo viên bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi để thực hiện trong thời gian sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”. Đồng thời tùy theo từng thời gian, thời điểm mà chuyển đổi hình thức cho phù hợp.
– Đoàn trường xây dựng nội dung thực hiện như sau:
Tuần Nội dung sinh hoạt
01
(Tháng 01)
Đạo đức, giá trị đạo đức và biểu hiện của nó trong đời sống xã hội.
Đạo đức, tác phong của lứa tuổi học đường.
02
02
Quyền và Nghĩa vụ của công dân khi đủ 18 tuổi.
Luật Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân.
03 Bác Hồ với Thanh niên.
04 Luật Lao động;  Học tập;
05 Luật ATGT; phòng chống các tệ nạn xã hội.
06 Bảo vệ môi trường và các quy tắc xã hội.
07 Quyền và nghĩa vụ của thanh niên.
08 Kiến thức về lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc.
09 Lịch sử thế giới (các nền văn minh).
10 Kiến thức về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới.
11 Kiến thức về xã hội.
12 Những kỹ năng giúp học tập hiệu quả.
13 Những kỹ năng chọn nghề.
14 Những kỹ năng chọn trường phù hợp.
15 Những kỹ năng vui chơi giải trí và sinh hoạt tập thể.
16 Những kỹ năng kiểm soát và làm chủ, bảo vệ bản thân.
17 Tầm quan trọng của học nghề, lập nghiệp
18 Nội dung, vai trò, sự cần thiết của từng nghề.
19 Thông tin về các trường đào tạo…
* Phụ trách: Đ/c Phạm Văn Dũng chịu trách nhiệm tổng hợp câu hỏi, đáp án, các tiết mục văn nghệ, kịch và thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt dưới cờ       “Khi tôi 18”.
5. Lễ trưởng thành “Khi tôi 18”
* Hình thức: Hàng năm vào dịp bế giảng khóa học tổ chức Lễ trưởng thành – tri ân thầy cô cho học sinh khối lớp 12 với khung cơ bản gồm: phát biểu cảm tưởng, tri ân thầy cô; phát biểu chúc mừng của nhà trường; khối 10 và khối 11 chia tay, tiễn khối 12 ra trường…
* Thời gian: Vào dịp lớp 12 tốt nghiệp ra trường (tháng 5).
* Thực hiện
– Đoàn trường tham mưu với nhà trường kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện.

III. KHEN THƯỞNG – KỈ LUẬT
1. Khen thưởng
Tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung trên sẽ được Đoàn trường biểu dương, khen thưởng theo Điều lệ Đoàn.
2. Kỉ luật
Tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện các nội dung trên mang tính chất hình thức sẽ tùy theo mức độ vi phạm Đoàn trường trừ điểm thi đua theo thang điểm thi đua đã được ban hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường
– Xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Khi tôi 18”.
– Báo cáo cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường.
– Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các chi đoàn tổ chức thực hiện chương trình.
– Tham gia hưởng ứng chương trình “Khi tôi 18” cấp Thị.
– Lập báo cáo kết quả về cơ quan Thị đoàn trước ngày 10/6 hàng năm.
2. GVCN lớp, BCH Các chi đoàn
– Nghiêm túc thực hiện chương trình theo Kế hoạch của BCH Đoàn trường.
– Báo cáo tình hình thực hiện chương trình với BCH Đoàn trường hàng tháng.
– Tham mưu với BCH Đoàn trường tổ chức các hoạt động hướng ứng chương trình “Khi tôi 18”.
Nơi nhận:                                                                 TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
– Thường trực Thị Đoàn (bc);                                                     BÍ THƯ
– Chi bộ, BGH (bc);
– UV BCH Đoàn trường (th);
– GVCN, 14 chi đoàn (th);
– Lưu: ĐTN.                                                                           Phạm Văn Dũng
PHỤ LỤC 01
Khung định hướng cụ thể hóa
Các nhóm nội dung “Chương trình Khi tôi 18”
——————–
          I. NHÓM NỘI DUNG VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
1. Gợi ý một số nội dung cụ thể: Quyền và Nghĩa vụ của công dân khi đủ 18 tuổi; Quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Luật Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân; Lao động; Học tập; An toàn giao thông; bảo vệ môi trường; những quy tắc xã hội….
2. Tư liệu: Hiến Pháp; Bộ Luật Lao động, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giáo dục…
II. NHÓM NỘI DUNG VỀ TRI THỨC PHỔ THÔNG
1. Gợi ý một số nội dung cụ thể: Kiến thức về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới (các nền văn minh); kiến thức về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới; kiến thức về xã hội.
2. Tư liệu: Sách lịch sử phổ thông, Sách các nền văn minh trên thế giới, Sách tri thức phổ thông…
III. NHÓM NỘI DUNG VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI
1. Gợi ý một số nội dung cụ thể: Những kỹ năng giúp học tập hiệu quả; những kỹ năng chọn nghề, chọn trường phù hợp; những kỹ năng vui chơi giải trí và sinh hoạt  tập thể; những kỹ năng kiểm soát và làm chủ, bảo vệ bản thân.
2. Tư liệu: Sách “Những kỹ năng cần thiết cho học sinh THPT” và các loại sách, tài liệu khác
IV. NHÓM NỘI DUNG VỀ HƯỚNG NGHIỆP
1. Gợi ý một số nội dung cụ thể: Tầm quan trọng của học nghề, lập nghiệp; nội dung, vai trò, sự cần thiết của từng nghề; các trường đào tạo…
2. Tư liệu: Niên giám các trường Đại học, Cao đẳng; Niên giám các trường nghề; cẩm nang học nghề, lập nghiệp…
Lưu ý: Nguồn khai thác các tư liệu có thể từ các sách, ấn phẩm Khi tôi 18 do Ban điều hành chương trình phát hành, hoặc từ thư viện, sách giáo khoa, ấn phẩm của các nhà xuất bản, báo, tạp chí, Internet.